Secondary

Languages

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศปิดปรับปรุงระบบ ATM/Prompt Pay เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศปิดปรับปรุงระบบ ATM/Prompt Pay เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะดำเนินการทดสอบแผน Disaster Recovery Plan (DRP) ระบบ ATM และ Prompt ประจำปี 2564  
ในวันที่ 11 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564
 
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนจะไม่สามารถใช้บริการระบบงานสำหรับการตรวจสอบบัญชีเงินฝากเป็นการชั่วคราว (ถอนเงิน โอนเงิน หรือบริการอื่น ๆ
จากตู้ ATM ของธนาคาร และตู้ต่างธนาคารได้ รวมถึงการรับ - โอนเงิน Prompt Pay และไม่สามารถตรวจสอบบัญชีเงินฝากในขั้นตอนทำสัญญากู้ยืมได้) ดังนี้
 
1. วันที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 02.00 น.- 07.00 น.
2. วันที่ 12 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 02.00 น.- 07.00 น.
3. วันที่ 24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. - 06.00 น.
 
-----------------------------------
ติดต่อ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1302

 

วันที่: 
8 กันยายน 2564