Secondary

Languages

การอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

การอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2

ผ่านระบบออนไลน์

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

 

  • รายชื่อสถานศึกษา

- รายชื่อสถานศึกษาที่เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บทบาทสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 ...คลิก

  • กำหนดการ

- กำหนดการอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 ...คลิก

  • หนังสือเชิญประชุม

- หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บทบาทสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 ...คลิก

  • แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีการศึกษา 2565

​- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565 ไฟล์ PDF...คลิก

- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565 ไฟล์ WORD ...คลิก

  • ตัวอย่างแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ.  

โครงการ ขยะเป็นทุน

โครงการ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

โครงการ รู้ยังทำแบบนี้ ก็โกง

โครงการ ปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการออม สู่การชำระกองทุน กยศ.

โครงการ ธนาคารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

โครงการ ปลูกจิตสำนึกผู้กู้ กยศ. - 2

โครงการ ล้างมือด้วยเจล ใส่ใจต่อสุขภาพ

โครงการขยะมีค่าสร้างทุนการศึกษาในอนาคตเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โครงการ P-Tech Saving Money

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center)

โครงการทำเจลล้างมือป้องกันการติดเชื้อ

  • ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสัมมนา

- ​บรรยายหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม”

โดย คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ... คลิก

คลิปวิดีโอ

กยศ. เอาจริง

ความพร้อมคนไทยในการเตรียมเงินไว้ใช้วัยเกษียณ

ปาริชาติ พงษ์คำ (พี่หนู) พนักงานทำความสะอาด ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


- บรรยายหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุน”

โดย ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...คลิก

คลิปวิดีโอ 1

คลิปวิดีโอ 2

คลิปวิดีโอ 3

คลิปวิดีโอ 4


- บรรยายหัวข้อ“บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.”

โดย คุณพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ...คลิก


- บรรยายหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “แนวคิดในกำรสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมสู่แผนปฏิบัติการในสถานศึกษาที่ยั่งยืน”

โดย คุณชลลดา นันทวิสัย นักวิชาการอิสระ ...คลิก

คลิปวิดีโอ


  • ชมคลิปย้อนหลังการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ...คลิก

หมายเหตุ : สถานศึกษาสามารถเข้ารับชมคลิปย้อนหลัง โดยกรอกรหัสผ่าน  8s1i^Zcm


 

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์

โทร. 0 2016 2600 ต่อ 352 และ 353

 
วันที่: 
18 เมษายน 2565