Secondary

Languages

การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร”

การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร”

ด้วยกองทุนจะจัดงานประชุมสัมมนาผ่านระบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน หัวข้อ นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร ในวันที่ 5, 12, 19 และ 26 พฤษภาคม  2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ได้ ที่  ... คลิก  โดยจะได้รับ E-mail แจ้ง Link เข้าร่วมการสัมมนาก่อนวันสัมมนาประมาณ 1 วัน


กำหนดการประชุมสัมมนานายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร

  • วันพฤหัสบดีที่  5 พฤษภาคม 2565  
เวลา 13.00 - 16.00 น. .. คลิก
  • วันพฤหัสบดีที่ 12  พฤษภาคม 2565 
เวลา 13.00 - 16.00 น. .. คลิก
  • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 
เวลา 13.00 - 16.00 น. .. คลิก
  • วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 
เวลา 13.00 - 16.00 น. .. คลิก

 QR Code สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา  

 

วันที่: 
2 พฤษภาคม 2565