Secondary

Languages

กยศ. ให้ความช่วยเหลือ “นางสาวโชติกา ประสาทโสพันธุ์”

กยศ. ให้ความช่วยเหลือ “นางสาวโชติกา ประสาทโสพันธุ์”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ให้ความช่วยเหลือ “นางสาวโชติกา ประสาทโสพันธุ์” ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ที่เป็นข่าวประสบอุบัติเหตุถูกรถชนตั้งแต่ ปี 2555 ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ก้านสมอง ทำให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และอยู่ระหว่างเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากคู่กรณี ทั้งนี้ นางสาวโชติกาและบิดา พร้อมผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ ได้เดินทางเข้ายื่นเอกสารต่อนายปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายคดี   และบังคับคดี รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ เพื่อให้กองทุนพิจารณาอนุมัติระงับการเรียกให้ชำระหนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานกองทุนฯ
ในกรณีดังกล่าว กองทุนขอชี้แจงว่ากรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบการงานได้ กองทุนสามารถพิจารณาระงับการเรียกชดใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ โดยให้ผู้กู้ยืมส่งสำเนาสมุดประจำตัว คนพิการ พร้อมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กองทุนพิจารณาอนุมัติระงับการเรียกให้ชำระหนี้ต่อไป

กยศ. ให้ความช่วยเหลือ “นางสาวโชติกา ประสาทโสพันธุ์”-1
วันที่: 
8 May 2017