Secondary

Languages

วิธีการลงทะเบียนตรวจสอบยอดหนี้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบการตรวจสอบยอดหนี้ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลของผู้กู้ยืม เพื่อความปลอดภัย กรุณาลงทะเบียนตรวจสอบยอดหนี้ ก่อนเข้าใช้งานตามปกติ ...คลิก

 
กรณีทำสัญญากับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 
กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 
  • การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้กู้ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านช่องทาง Mobile Application กยศ. Connect ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

2. ผ่านทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th

VDO การลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect  ... คลิก

VDO ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect...คลิก

*หมายเหตุ เข้าลงทะเบียนได้เฉพาะ

-  ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้กับกองทุน / ผู้ค้ำประกัน

-  ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

-  ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน Application กยศ. Connect และเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th แต่ผู้กู้ยืมกับธนาคารอิสลามฯ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ได้ที่

  https://www.e-studentloan.ibank.co.th


 

  • เมื่อผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทาง Online สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 1 วันทำการถัดไป
  • หากผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 2 วันทำการถัดไป

  • ช่องทางและวิธีการชำระหนี้ ...คลิก

 

วันที่: 
22 มิถุนายน 2563