Secondary

Languages

วิธีการลงทะเบียนตรวจสอบยอดหนี้

 

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้กู้ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect" ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

2. ผ่านทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th

  • VDO การลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect  ... คลิก
  • VDO ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect...คลิก

 

  • เมื่อผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทาง Online สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 1 วันทำการถัดไป
  • หากผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 2 วันทำการถัดไป

  • ช่องทางและวิธีการชำระหนี้ ...คลิก

 

วันที่: 
22 มิถุนายน 2563