Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. จัดงานอบรมในหัวข้อ "พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566"
กยศ.จัดงานอบรมในหัวข้อ "พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566" โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วย นายจุมพล นิติธรางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนากฎหมาย กองพัฒนากฎหมาย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนาย

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,468,483 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,518,896 ราย คิดเป็น 55%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,170,063 ราย คิดเป็น 18%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,709,850 ราย คิดเป็น 26%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 69,674 ราย คิดเป็น 1%