Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

ประชุมสัมมนา ผูู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุน ในปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องสุรนารี บอลรูม ชั้น G โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี และนครนายก จำนวน 282 แห่ง โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

คิวอาร์โค้ด

ชำระหนี้ กยศ. ผ่าน Application Krungthai NEXT

 

 

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,600,790 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,611,459 ราย คิดเป็น 64%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 972,691 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 961,452 ราย คิดเป็น 17%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 55,188 ราย คิดเป็น 1%