Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2564
กยศ. ขยายระยะเวลาการรับสมัครกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2564
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา, ศิษย์เก่า กยศ. และสถานศึกษา ร่วมสมัครเป็นต้นแบบจิตสาธารณะ มุ่งทำความดีเพื่อสังคม
 
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564 
 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,972,343 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,567,661 ราย คิดเป็น 60%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 998,512 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,343,496 ราย คิดเป็น 22%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 62,674 ราย คิดเป็น 1%