Secondary

Languages

News

แนวปฏิบัติเรื่อง การโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับสถานศึกษา และการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืมเงิน

การโอนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับสถานศึกษา กองทุนฯ จะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา ภายหลังจากธนาคารตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงกับข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากระบบ...

default image
วันที่: 10 April 2024
ผู้เข้าชม: 1,379

SET e-Learning หลักสูตรภาคบังคับ นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2564 - 2570 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับผู้กู้ยืมเงิน...

default image
วันที่: 2 April 2024
ผู้เข้าชม: 18,108

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567  ระดับมัธยมศึกษา - หัวข้อ เสริมความเข้าใจในการให้กู้ยืม 2567 (ระดับมัธยมศึกษา) ...คลิก - หัวข้อ ภาพรวมการดำเนินงานกองทุน 2567 (...

default image
วันที่: 29 March 2024
ผู้เข้าชม: 4,232

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2567

         1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2567 ... คลิก   2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567    3....

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2567
วันที่: 29 March 2024
ผู้เข้าชม: 128,903