Secondary

Languages

การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ประจำการศึกษา 2560

การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ประจำการศึกษา 2560

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ประจำการศึกษา 2560 และร่วมบรรยายในเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ" ในวันอังคารที่ 23 พค. 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ประจำการศึกษา 2560-1
การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ประจำการศึกษา 2560-2
การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ประจำการศึกษา 2560-3
วันที่: 
23 May 2017