Secondary

Languages

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงิน ผู้มีรายได้ถดถอย หรือมีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการ