Secondary

Languages

กยศ./กรอ.207-1 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพ, เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง จนไม่สามารถประกอบการงานได้ และ กยศ./กรอ.208 หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงาน