Secondary

Languages

กยศ./กรอ.207-2 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต, ผู้กู้ยืมเงินที่ศาลได้มีคำส่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว