Secondary

Languages

อบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 ระยะที่ 3

อบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้กู้ยืม โดยจัดทำหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเห็นความสำคัญและตระหนักถึงบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้กู้ยืมให้เป็นเยาวชนที่ดี สามารถบ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนกองทุน ซึ่งในระดับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา เป็นการอบรเชิงกิจกรรม (Activity-Based Training) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืมในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ทักษะในการคิดและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดความรู้และปลูกฝังให้ผู้กู้ยืมรู้คุณค่าของเงินกู้ยืม ส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมมีวินัยทางการเงินและมีความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนกองทุนต่อไป โดยได้จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 การสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารสถานศึกษาและการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา

ระยะที่ 2 สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558

ระยะที่ 3 การประชุมสถานศึกษาเพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนในปีการศึกษา 2558

โดยกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย

  • อบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม” การอบรมเชิงปฏิบัติการและแบ่งกลุ่มสถานศึกษาเพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม โดย รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ วิทยากรศูนย์คุณธรรมและทีมงาน
  • การบรรยายเรื่อง “ความรู้ทางการเงินสำหรับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.” โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
อบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 1
อบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 2
อบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 3
อบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 4
อบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 5
อบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 6
อบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 7
อบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 8
วันที่: 
28 October 2015