Secondary

Languages

กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยการบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายอำพล  อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี นางปาริชาต บัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวต้อนรับ นางนวลจันทร์  แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กล่าวถึงภารกิจของเหล่ากาชาด นาวาโทหญิง แพทย์หญิง อุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย กล่าวขอบคุณองค์กรต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และ นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 12 แห่ง  ดังนี้

 1. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
 4. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี
 6. วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
 9. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
 10. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี
 11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 12. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส. ทบ.
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-1
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-2
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-3
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-4
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-5
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-6
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-7
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-8
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-9
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-10
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-11
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-12
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-13
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-14
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-15
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-16
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-17
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-18
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-19
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-20
กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-21
วันที่: 
9 July 2018