Secondary

Languages

กยศ. สร้างความเข้าใจองค์กรนายจ้างสุราษฎร์ธานี เตรียมหักเงินเดือนผู้กู้ยืมตาม พ.ร.บ. ใหม่

กยศ. สร้างความเข้าใจองค์กรนายจ้างสุราษฎร์ธานี เตรียมหักเงินเดือนผู้กู้ยืมตาม พ.ร.บ. ใหม่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดสัมมนาเรื่อง “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยเชิญหน่วยงานองค์กรนายจ้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังกว่า100 แห่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นายธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสุทธินันท์ นาคน้อย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมเสวนา
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เปิดเผยว่า “เนื่องมาจากการที่พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ซึ่งในสาระสำคัญ   ของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบผ่านกรมสรรพากร   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนกำหนด โดยนายจ้างจะเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนได้ต่อเมื่อกองทุนได้แจ้งต่อนายจ้างอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น ในการจัดงานครั้งนี้ กองทุนได้เชิญองค์กรนายจ้างภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย รวมถึงสถานศึกษา    และสื่อมวลชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนกว่า 100 แห่ง เข้าร่วมรับฟังแนวทางขั้นตอน และวิธีการหักเงินเดือนบุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงความจำเป็นในการชำระเงินคืนกองทุนและสร้างจิตสำนึกในการชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้กู้ยืมในรุ่นน้องต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

กยศ. สร้างความเข้าใจองค์กรนายจ้างสุราษฎร์ธานี เตรียมหักเงินเดือนผู้กู้ยืมตาม พ.ร.บ. ใหม่-1
กยศ. สร้างความเข้าใจองค์กรนายจ้างสุราษฎร์ธานี เตรียมหักเงินเดือนผู้กู้ยืมตาม พ.ร.บ. ใหม่-2
กยศ. สร้างความเข้าใจองค์กรนายจ้างสุราษฎร์ธานี เตรียมหักเงินเดือนผู้กู้ยืมตาม พ.ร.บ. ใหม่-3
กยศ. สร้างความเข้าใจองค์กรนายจ้างสุราษฎร์ธานี เตรียมหักเงินเดือนผู้กู้ยืมตาม พ.ร.บ. ใหม่-4
กยศ. สร้างความเข้าใจองค์กรนายจ้างสุราษฎร์ธานี เตรียมหักเงินเดือนผู้กู้ยืมตาม พ.ร.บ. ใหม่-5
กยศ. สร้างความเข้าใจองค์กรนายจ้างสุราษฎร์ธานี เตรียมหักเงินเดือนผู้กู้ยืมตาม พ.ร.บ. ใหม่-6
วันที่: 
30 August 2018