Secondary

Languages

กยศ. บวกพลังอาสา เพื่อน้องโรงเรียนบ้านมอเจริญ

กยศ. บวกพลังอาสา เพื่อน้องโรงเรียนบ้านมอเจริญ

       นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมจิตสาธารณะร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน ห้องสมุด อ่างล้างมือ และสนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านมอเจริญ รวมถึงทำกิจกรรมสันทนาการให้ความรู้การคัดแยกขยะและการออมเงิน พร้อมทำอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ โดยได้รับเกียรติจากนางสาววิภา บานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูประจำชั้นทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อีกทั้ง นักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าผู้กู้ยืม กยศ. ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมวันทาบูชาครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านมอเจริญ จังหวัดกำแพงเพชร

       ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านมอเจริญ อำเภอปางศิลา จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 167 คน มีห้องเรียน 11 ห้อง และมีคุณครู 13 คน

วันที่: 
19 January 2019