Secondary

Languages

กิจกรรม CSR “กยศ. รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ”

กิจกรรม CSR “กยศ. รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ”

ผู้บริหารและพนักงานกองทุนฯ ร่วมทำกิจกรรม CSR “กยศ. รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ” โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พร้อมร่วมกันเก็บขยะและปล่อยปลา เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 

วันที่: 
26 January 2019