Secondary

Languages

การลงนามในสัญญาจ้างจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

การลงนามในสัญญาจ้างจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในสัญญาจ้างจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของกองทุนฯ เพื่อให้บริการผู้กู้ยืมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบ Paperless และ Digital ID ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบ ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบาย National e-Payment ในโอกาสนี้ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ ธนาคารกรุงไทย อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่: 
26 February 2019