Secondary

Languages

ประชุมสัมมนา ผูู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562

ประชุมสัมมนา ผูู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุน ในปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานกองทุน โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ) ,ระดับอาชีวศึกษา (เอกชน)  และระดับอุดมศึกษา โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • การบรรยายเรื่อง  นโยบายการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 

โดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  • การบรรยายเรื่อง  การให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2562

โดย นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  • การบรรยายเรื่อง  ระบบการให้กู้ยืมสำหรับสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2562

โดย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  • การบรรยายเรื่อง  ระเบียบและประกาศที่ต้องรู้เกี่ยวกับการให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2562

โดย นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

  • การบรรยายเรื่อง บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างวินัยทางการเงิน ให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

โดย คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

วันที่: 
29 March 2019