Secondary

Languages

ประชุมสัมมนา ผูู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมสัมมนา ผูู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุน ในปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องสุรนารี บอลรูม ชั้น G โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี และนครนายก จำนวน 282 แห่ง โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • การบรรยายเรื่อง “นโยบายการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2562”

โดย นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  • การบรรยายเรื่อง “การให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2562”

โดย นายวีรศักดิ์ ดวงดารา ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม

  • การบรรยายเรื่อง “ระบบการให้กู้ยืมสำหรับสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2562”

โดย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  • การบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและผู้กู้ยืม”

โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

วันที่: 
3 April 2019