Secondary

Languages

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 3 มีสถานศึกษาเข้าร่วม 86 แห่ง จำนวน 149 คน เมื่อวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
โดยได้รับเกียรติจากคุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ มอบประกาศนียบัตร
การบรรยายพิเศษหัวข้อ "บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ." โดยคุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ." โดยคุณชลลดา นันทวิสัย นักวิชาการอิสระ
 
วันที่: 
28 June 2019