Secondary

Languages

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่: 
11 September 2018