Secondary

Languages

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     

วันที่: 
30 August 2018