Secondary

Languages

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

วันที่: 
28 August 2018