Secondary

Languages

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่. 

วันที่: 
15 February 2019