Secondary

Languages

กิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธี โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายให้ความรู้หัวข้อคนยุคใหม่ใส่ใจการเงินให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

 

วันที่: 
12 July 2019