Secondary

Languages

การประชุมชี้แจง"แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้กู้ยืม กยศ." ในเขตภาคเหนือ

การประชุมชี้แจง"แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้กู้ยืม กยศ." ในเขตภาคเหนือ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดการประชุมชี้แจง"แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้กู้ยืม กยศ." ในเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมี  คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และคุณอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และตอบข้อซักถาม ให้แก่ผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

   

วันที่: 
22 July 2019