Secondary

Languages

กยศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กยศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กยศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ผู้บริหาร และพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหารกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด ร่วมพิธี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 

วันที่: 
26 July 2019