Secondary

Languages

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมกับนางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง "การชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา” ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่: 
13 January 2020