Secondary

Languages

กยศ.เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

กยศ.เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นำผู้บริหาร และพนักงาน เข้าศึกษาดูงาน โดยฟังบรรยายผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ และนำความรู้ที่ได้รับไปเพิ่มพูนประสบการณ์ รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

 

วันที่: 
25 January 2020