Secondary

Languages

กยศ.จับมือ กระทรวง อว. ใช้ฐานข้อมูลนักศึกษา ผู้กู้ยืมร่วมกัน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

กระทรวง อว. จับมือ กยศ. ใช้ฐานข้อมูลนักศึกษา ผู้กู้ยืมร่วมกัน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขอข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมอย่างทั่วถึง โดย รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “ขณะนี้ กองทุน ได้ร่วมมือกับกระทรวง อว. ในการขอข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงินและข้อมูลสำเร็จการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลผลประเมินคุณภาพสถานศึกษา เพื่อทางกองทุนจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาสถานศึกษาที่จะเปิดให้ยื่นกู้ ในแต่ละปีการศึกษา โดยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan: DSL) ที่จะเกิดขึ้น ในปีการศึกษา 2564 โดยกองทุนจะเปิดให้กู้ยืมใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) นักเรียน นักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  3) นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาที่มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 4) นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560”                       

รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “อว. เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ดังนั้นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนเพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักในการพัฒนาประเทศ สาขาวิชาขาดแคลน สาขาวิชาที่มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษและเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศต่อไป เป็นสิ่งที่ อว. ตระหนักและให้ความสำคัญ ด้วยการที่ อว.มีฐานข้อมูลนิสิตนักศึกษา หลักสูตร โดยรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามภารกิจของกระทรวงฯ และได้เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ข้อมูลในลักษณะเดียวกัน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการใช้งานอื่นนอกเหนือจากมิติของการอุดมศึกษาอยู่แล้ว ความร่วมมือในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการอุดมศึกษาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในครั้งนี้จะทำให้ อว. และ กยศ. ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน เพื่อร่วมกันส่งเสริมการผลิตกำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ ถือเป็นการดำเนินงานร่วมกันของสองหน่วยงานในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบการให้บริการของกองทุน กยศ. ให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงาน สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป”

วันที่: 
26 June 2020