Secondary

Languages

โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงให้กับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

วันที่: 
15 August 2020