Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่: 
25 August 2020