Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่: 
9 September 2020