Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่: 
11 September 2020