Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น

วันที่: 
22 September 2020