Secondary

Languages

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืม

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน และเป็นส่วนหนึ่งของชั่วโมงจิตสาธารณะของ กยศ. เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

วันที่: 
8 January 2021