Secondary

Languages

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2563

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่องการสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นต่อไป โดยมีพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน หลังจากจบการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม AUDITORIUM ชั้น 16 อาคาร CP ALL ACADEMY

วันที่: 
16 March 2021