Secondary

Languages

กิจกรรม "บริจาคโลหิตให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กิจกรรม "บริจาคโลหิตให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมกิจกรรม "บริจาคโลหิตให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" โดยนางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้นำบุคลากรกองทุน เข้าร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง The Chamber ชั้น B โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 70 ยูนิต หรือ 31,500 CC โดยจะนำโลหิตที่ได้รับไปทำประโยชน์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป
วันที่: 
9 May 2022