Secondary

Languages

กยศ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานการจัดการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุน

กยศ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานการจัดการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุน

ดร. นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานราชการตามการปกครองส่วนท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานกองทุน ชั้น 5 ห้องประชุม 5B  

วันที่: 
17 June 2022