Secondary

Languages

กยศ. ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2564

กยศ. ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2564

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบ DSL ขั้นตอนการกู้ยืมในทุกภาคการศึกษา แก่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ลักษณะที่ 1 และกยศ. ลักษณะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมทั้ง Online และ On site ประมาณ 700 คน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่: 
21 June 2022