Secondary

Languages

กยศ. ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน

กยศ. ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5A สำนักงานกองทุน 

วันที่: 
19 July 2022