Secondary

Languages

“กยศ. และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมเพิ่มโอกาสทางการศึกษา”

“กยศ. และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมเพิ่มโอกาสทางการศึกษา”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษา และส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ยังขาดแคลน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2565) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผู้แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมพิธีลงนาม โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “ในขณะนี้ กองทุนและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกรายที่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้ โดยเฉพาะสาขาวิชาการแพทย์และการสาธารณสุขที่ยังขาดแคลนในระดับปริญญาตรี  เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ หรือ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ  และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รวมถึงระดับปริญญาโท เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ และสาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ เป็นต้น เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้วจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมต่อไป

ในปัจจุบัน กองทุนเป็นหน่วยงานภาครัฐในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยปีการศึกษา 2565 มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนทั่วประเทศแล้วกว่า 4,000 แห่ง และผู้กู้ยืมเงินกว่า 600,000 ราย ในโอกาสนี้ กองทุนหวังว่าทั้งสองหน่วยงานจะได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านอื่นๆ ในโอกาสต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

วันที่: 
22 July 2022