Secondary

Languages

กยศ. ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กยศ. ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานปฐมนิเทศจัดทำสัญญาและใบเบิกเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง เข้าชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

วันที่: 
24 July 2022