Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี

นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดนครราชสีมา และร่วมการบรรยายในหัวข้อ "สิทธิประโยชน์ของลูกหนี้ กยศ.จากการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท"  จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่: 
23 July 2022