Secondary

Languages

กยศ. ต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อประชุมหารือแนวทางด้านการให้กู้ยืมเงินของกองทุนฯ

กยศ. ต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อประชุมหารือแนวทางด้านการให้กู้ยืมเงินของกองทุนฯ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ และผู้บริหารกองทุนฯ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี เพื่อประชุมหารือแนวทางด้านการให้กู้ยืมเงินของกองทุน เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และต่อยอดในการวางแผน และการกำหนดเป้าหมายทางการศึกษา รวมถึงการสร้างวินัยในการชำระเงินคืนกองทุนให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5A สำนักงานกองทุน

วันที่: 
4 August 2022