Secondary

Languages

กยศ. คว้า 3 รางวัลในงานทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564

กยศ. คว้า 3 รางวัลในงานทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คว้ารางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น และรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ภายใต้ชื่องาน “ทุนหมุนเวียน สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่” และได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยว่า “ในปีนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น ประจำปีบัญชี 2563 เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น ซึ่งสามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ 2. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปีบัญชี 2563 ซึ่งพิจารณาจากผู้บริหารของทุนหมุนเวียนที่มีผลงานผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนในระดับดีขึ้นไป และ 3. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีบัญชี 2564 เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการจัดการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนโดยคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล และประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2563 และ 2564 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกให้กองทุนได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งรางวัลที่ได้รับทั้งหมดถือเป็นเกียรติยศ และความภาคภูมิใจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเป็น 1 ใน 13 กองทุนที่มีความพร้อม ในการบริหารจัดการจากทุนหมุนเวียนทั้งหมด 115 แห่ง เป็นทุนหมุนเวียนที่มีสินทรัพย์มากเป็นอันดับที่ 3 หรือเป็นจำนวนกว่า 366,289 ล้านบาท ปัจจุบันกองทุนได้สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วกว่า 6.2 ล้านราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 702,309 ล้านบาท และสามารถดำเนินงานปล่อยเงินกู้ยืมได้โดยไม่ต้องขอใช้งบประมาณแผ่นดิน ในโอกาสนี้ กองทุนขอขอบคุณกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยขอยืนยันว่ากองทุนจะเป็นหลักประกันให้ทุกครอบครัวว่าน้องๆ ที่ขาดแคลนสามารถกู้เงินได้ทุกคนโดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

 

วันที่: 
15 September 2022