Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โครงการ“แยกขวดช่วยหมอ จังหวัดนนทบุรี" ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โครงการ“แยกขวดช่วยหมอ จังหวัดนนทบุรี" ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และผู้บริหารกองทุน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในโครงการ“แยกขวดช่วยหมอ จังหวัดนนทบุรี" จัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมแยกขวดช่วยหมอ โดยการเปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกเป็นชุด PPE level 2  แบบซักทำความสะอาดได้ 20 ครั้ง เพื่อส่งมอบให้บุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 หรือทำหัตถการขนาดเล็ก

โดยได้รับเกียรติจาก นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นางสาวจันทิมา สุรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่: 
20 September 2022