Secondary

Languages

กยศ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและสาขาวิชาสำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพ หรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill)

กยศ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและสาขาวิชาสำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพ

กยศ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและสาขาวิชาสำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพ หรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมบรรยายและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้แทนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 18 แห่ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา 

วันที่: 
26 January 2023