Secondary

Languages

กยศ. จัดงานอบรมในหัวข้อ "พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566"

กยศ. จัดงานอบรมในหัวข้อ "พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566"

กยศ.จัดงานอบรมในหัวข้อ "พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566" โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วย นายจุมพล นิติธรางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนากฎหมาย กองพัฒนากฎหมาย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายกฤษฎา บุณยสมิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย ร่วมบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานกองทุน ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566  

 

วันที่: 
30 January 2023