Secondary

Languages

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 25) ณ มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 25)  ณ มหาวิทยาลัยสยาม

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 2 และ รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและพัสดุ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง กยศ. กับการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 25) ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 25 เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม  

วันที่: 
1 February 2023